Privacy Statement

Aquemini B.V. hecht grote waarde aan uw privacy en bescherming van uw identiteit. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en zijn hier transparant in. Hoe wij dit doen en wat u hiervan mag verwachten leest u in dit privacy statement.

Om u als kandidaat te koppelen aan de mooiste opdrachten en u als opdrachtgever te koppelen aan de mensen waar u op kunt bouwen hebben wij gegevens nodig om ons werk te kunnen doen. Door Aquemini worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) stelt. Aquemini is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

Omdat wij ook werken voor opdrachtgevers in de OOV-sector maar ook groot belang hechten aan de integriteit en betrouwbaarheid van onze mensen zijn is al he personeel in dienst van Aquemini gescreend; van directie tot receptie, zonder uitzonderingen. U kunt er dus van op aan dat wij integer en betrouwbaar met uw gegevens omgaan doch willen wij dit ook transparant, conform de Wet doen maar ook uw gegevens goed beveiligd houden tegen ongeoorloofde toegang van buiten onze organisatie.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel en tot op bepaalde hoogte welke maatregelen wij nemen om uw gegevens veilig te houden.

U bent altijd van harte welkom om zo vaak u wilt de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen ook zonder uw persoonsgegevens bij ons achter te laten.

 

Cookies

Aquemini maakt zoals vrijwel elke website op aarde gebruik van cookies. Dit is ook technisch nodig om u een goede bezoekerservaring op onze website te kunnen bieden. Dit privacy statement gaat niet over hoe wij omgaan met cookies hiervoor verwijs ik u naar ons beleid rondom cookies. Om onze website te kunnen verbeteren is het belangrijk ook inzicht te krijgen in het gebruik en het effect van onze online communicatiemiddelen; om dit te kunnen bereiken wordt ook gebruikt van cookies. Dit zijn niet de cookies van meel, eieren, honing et cetera maar een term gebruikt voor de benaming van een marketinginstrument.

Met cookies verzamelen wij de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek, welk device u gebruikt en welke pagina’s u heeft bezocht. In ons cookie beleid vindt u ook terug hoe u cookies kunt verwijderen en hoe u zich hier van af kunt melden.

 

Verwerking van uw gegevens

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van Aquemini kunt u bepaalde gegevens bij Aquemini aangeven. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam, contactgegevens en CV. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van u als betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard. Wij bewaren deze zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Wat doen we verder met uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doelen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van u hebben ontvangen zoals uw CV. Daarnaast maken wij gebruik van gegevens over uw bezoek aan onze website.

Om een relatie met u aan te kunnen gaan. Als u geïnteresseerd bent om u te willen inschrijven bij Aquemini of wanneer u klant wil worden bij Aquemini, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen of wij u als kandidaat inschrijven of als klant kunnen accepteren en hoe wij u op de beste manier van dienst te kunnen zijn.

Om de relatie met u verder te onderhouden en opdrachten uit te voeren en u goed van dienst te kunnen zijn verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden. Wij bewaren e-mails en toegestuurde documenten zoals CV’s en motivatiebrieven en houden hiervan een dossier bij. Het bewaren van de gegevens dient onder meer voor het uitvoeren van onze dienstverlening, bewaking van kwaliteit en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens ook voor promotie- en/of marketingcommunicatie doeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe passende opdracht of over evenementen die door ons worden georganiseerd en welke mogelijk interessant voor u zijn. Wij trachten hierbij altijd met onze communicatie relevant voor u te zijn en u zo niet te overspoelen met communicatie welke niet bij u aansluit. Wij staan bekend als ‘Niet jouw standaard recruiter’ en wij zullen daarom nooit blindelings CV’s schuiven en trachten altijd relevant te zijn en zo waar mogelijk niet nieuwe opdrachten onder uw aandacht te brengen welke niet aansluiten bij uw achtergrond. Om dit te kunnen realiseren is de verwerking van uw gegevens uiteraard onmisbaar.

Als dienstverlener is het belangrijk voor onze bedrijfsvoering ook een goed overzicht te houden van onze kandidaten en klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen en actueel te houden verwerken wij persoonsgegevens.

Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens wel bewaren voor archiefdoeleinden.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening Voor de meting van websitestatistieken verzamelt Aquemini anonieme gegevens over het gebruik van de website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Aquemini haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Aquemini verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Treedt u bij ons in dienst dienen wij bijvoorbeeld bij Wet uw identiteit vast te stellen en zaken zoals een kopie van uw identiteitsbewijs te bewaren. Wanneer dit gebeurd doen wij dit met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zo blijven dergelijke gegevens niet in een emailbox staan en worden deze versleuteld opgeslagen op een locatie waar zo min mogelijk personen ook binnen onze organisatie toegang toe hebben. Vraag u ons om bijzondere persoonsgegevens over u vast te leggen of maak u deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

Verstrekking aan derden

U gegevens worden door Aquemini verwerkt. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of Aquemini hiertoe verplicht wordt door de wet.

Enig uitzondering hierop is wanneer u in dienst treedt bij Aquemini wordt ten behoeve van de salarisverwerking de gegevens nodig om u aan te melden bij de Belastingdienst en de loonadministratie uit te kunnen voeren uw gegeven verwerkt door ons administratiekantoor. Hiervoor hebben wij een aparte verwerkingsovereenkomst met het administratiekantoor gesloten zodat dit ook binnen het wettelijk kader en ons beveiligingsbeleid wordt uitgevoerd.

In het kader van onze dienstverlening worden CV’s van kandidaten gedeeld met onze opdrachtgevers. Wij zullen CV’s van kandidaten alleen met opdrachtgevers delen ná voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokken kandidaat.

 

Verstrekking aan derden

Beveiliging van gegevens nemen wij zeer serieus. Wij bedienen klanten in de OOV-sector welke dit ook van ons verwachten maar voelen ons ook verplicht waar mogelijk uw identiteit te beschermen wanneer u ons gegevens toevertrouwd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen.

Aquemini draagt zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Omwille van beveiliging delen wij niet publiekelijk welke maatregelen wij hiertoe nemen maar zo blijven bijvoorbeeld bijzondere gegevens niet in een e-mailbox staan maar na verwering verwijderd en worden deze versleuteld opgeslagen op een locatie waar zo min mogelijk personen ook binnen onze organisatie toegang toe hebben.

Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Deelt u informatie middels onze website is het belangrijk te weten dat de verbinding met de website van Aquemini is beveiligd door encryptie; u herkent dat deze actief is in de browser aan het slotje weergegeven als icoontje voor de domeinnaam. Om zeker te stellen dat u met het bedoelde domein connectie heeft en de verbinding ook is versleuteld kunt u ook op dit icoontje klikken en vaststellen of de informatie overeenkomt.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verzoeken van verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wenst u uw gegevens in te kijken of te laten verwijderen, neemt u dan gerust contact op met onze Data Protection Officer (DPO) door een email te sturen aan privacy@aquemini.nl.